苗族

Txais tos los ntawm

Tuam txhab txhais lus Shan!

Nyob rau Shan koj muaj kev ntseeg siab txog txhais lus,

Sau ncauj lus,

Kho thiab ntxiv ntsiab lug tus nqi pheej yig.

Zoo tshaj hauv nrhiaj teb rau-

  • Muaj kev sib txuas ntau tshaj 35 teb chaws
  • Nqi qis thiab kev ntseeg siab zoo
  • Peb them nqi nplua yog tsis tau txais cov ntawv txhais
  • Ntau tshaj 2500 yam ntawv peb muaj peev xwm txhais
  • Tshaj 300 yam ntawv sau cov ncauj lus
  • Nrhiav tau tshaj 800 lub tuam txhab hauv nriaj teb
  • Tshwj xeeb “Pawg poj niam nriaj teb”
  • Ua hauj lwm 24x6

Kuaj tus nqi los yog Sau ntawv Online.

Ua Tsaug!

China